Acceptable Use Policy

Acceptable Use Policy

Acceptable Use Policy
Laatste wijziging: 21 Juli 2009

AUP (Acceptable Use Policy) van Kryap BVBA

Kryap BVBA’ Acceptable Use Policy (“AUP”) is bedoeld om klanten en gebruikers duidelijkheid te geven over wat Kryap BVBA van hen verwacht wanneer ze gebruikmaken van onze diensten. Alle gebruikers van Kryap BVBA-services, in welke vorm dan ook, zijn gebonden aan deze Acceptable Use Policy en onze Algemene Voorwaarden.

Belangrijk: alle betalingen aan Kryap BVBA zijn bindend, er wordt geen restitutie verleend

Kryap BVBA ondersteunt de ongecensureerde uitwisseling van informatie en ideeën over het Internet en wij monitoren, onder normale omstandigheden, de activiteiten van onze gebruikers niet actief. Kryap BVBA controleert websites, nieuwsgroepen en e-mailverkeer niet inhoudelijk. Ingevolge onze Algemene Voorwaarden is het Kryap BVBA echter wel toegestaan om materiaal dat naar ons oordeel illegaal is, schadeclaims tot gevolg kan hebben en/of strijdig is met deze AUP te verwijderen. Kryap BVBA kan eventueel met bevoegde autoriteiten en/of andere derde partijen samenwerken om criminele en andere ongewenste activiteiten te onderzoeken. Eventueel handelen van gebruikers in strijd met deze AUP kan resulteren in de beëindiging of opschorting van uw Kryap BVBA accounts en acties als beschreven in diverse artikelen hieronder zonder voorafgaande in kennis stelling.

Dit document is bedoeld om uitleg te verschaffen over Kryap BVBA’ AUP.casinotives Redenen voor het instellen van een AUP zijn onder andere:
1. Garanderen van een betrouwbare dienstverlening aan onze klanten
2. Garanderen van de veiligheid en privacy van onze systemen en ons netwerk alsmede systemen en netwerken van derden
3. Voldoen aan bestaande wettelijke bepalingen
4. Instandhouden van onze reputatie als een verantwoorde serviceprovider
5. Aanmoedigen van verantwoord gebruik van het Internet; ontmoedigen van activiteiten die de waarde en bruikbaarheid van Internet diensten verminderen
6. Waarborgen van Internet als medium voor vrije meningsuiting en uitwisseling van informatie
7. Waarborgen van de privacy en security van individuele gebruikers

U mag uw virtuele site niet gebruiken om materiaal te publiceren dat naar het oordeel van Kryap BVBA illegaal, aanstootgevend, ongepast of ongewenst is. Het woord ‘materiaal’ dient hierbij te worden opgevat als alle communicatie omvattende geschreven woord, graphics (foto’s, illustraties, afbeeldingen, tekeningen, logo’s), executable programma’s, video-opnames en audio-opnames.

Indien uw Kryap BVBA account wordt gebruikt voor activiteiten in strijd met onze AUP of Algemene Voorwaarden behouden wij ons het recht voor uw account te beëindigen zonder bericht vooraf. Wij geven er de voorkeur aan klanten vooraf te berichten over dergelijke ongewenste activiteiten en ze de mogelijkheid te geven gepaste actie te ondernemen ter voorkoming van deze activiteiten. Ernstige schendingen van onze AUP en Algemene Voorwaarden resulteren echter in onmiddellijke beëindiging van de dienstverlening. Ons eventuele falen, om welke reden dan ook, in het strikt controleren en nakomen van dit beleid kan op geen enkele manier opgevat worden als een vrijbrief voor ongewenst gedrag. Kryap BVBA kan haar rechten op elk moment alsnog laten gelden en haar beleid dwingend opleggen aan overtreders.

Voor vragen over deze AUP kunt u contact opnemen met info@kryap.com.

SCHENDINGEN VAN Kryap BVBA’ ACCEPTABLE USE POLICY

De volgende punten worden beschouwd als schendingen van de AUP:
1. Illegaal gebruik: de diensten van Kryap BVBA mogen niet worden gebruikt voor illegale activiteiten of de ondersteuning van illegale activiteiten. Kryap BVBA behoudt zich het recht voor om met bevoegde instanties en/of gedupeerden samen te werken bij onderzoek naar vermeende illegale praktijken.
2. Schade aan minderjarigen: gebruik van diensten van Kryap BVBA die schade toebrengen aan of die pogen schade toe te brengen aan minderjarigen. Er wordt hier voornamelijk maar niet uitsluitend het tegengaan van kinderpornografie beoogd.
3. Bedreiging: de diensten van Kryap BVBA mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van enig materiaal (e-mail, uploads, postings in nieuwsgroepen of anders) dat dreigementen en/of aanmoedigingen tot het aanbrengen van schade bevat jegens personen, instellingen en/of bezittingen.
4. Stalken of lastigvallen: de diensten van Kryap BVBA mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van enig materiaal (e-mail, uploads, postings in nieuwsgroepen of anders) dat iemand lastig valt en/of stalkt.
5. Frauduleuze activiteiten: de diensten van Kryap BVBA mogen niet worden gebruikt voor het doen van frauduleuze aanbiedingen goederen en/of diensten te kopen of te verkopen of om oplichtingspraktijken als pyramidespelen, kettingbrieven e.d. te promoten.
6. Oplichting of voordoen als iemand anders: het toevoegen, verwijderen of aanpassen van netwerkheaders in een poging iemand te misleiden of op te lichten is verboden. Uzelf voordoen als iemand anders door vervalste headers of andere informatie betreffende de identiteit van een persoon is verboden. Het gebruik van anonieme remailers of nicknames valt niet onder het verbod van dit artikel.
7. Ongevraagde commerciële e-mail / Ongevraagde bulk e-mail (SPAM): de diensten van Kryap BVBA mogen niet worden gebruikt voor het verzenden van ongevraagde commerciële e-mail en ongevraagde bulk-e-mail. Overtredingen van dit type leiden tot directe afsluiting van het desbetreffende Kryap BVBA account.
BELANGRIJK BERICHT: Diensten en/of servers die spammers ondersteunen of die ervoor zorgen dat onze IP-adressen in een van de spamdatabases terecht komen, worden direct afgesloten en/of verwijderd uit ons netwerk. De server wordt pas weer aangesloten vanaf het moment dat u garandeert dat u alle sporen van het bedoelde materiaal heeft verwijderd en u ons toestemming verleent en daartoe toegang tot de server verschaft om te kunnen controleren dat al het materiaal inderdaad volledig is verwijderd. Een eventuele tweede overtreding leidt tot onmiddellijke permanente verwijdering van de server uit ons netwerk zonder bericht vooraf.
8. E-mail- of nieuwsbombardementen: kwaadaardige opzet om het een ander onmogelijk te maken gebruik te maken van electronische mail en/of nieuwsdiensten leidt tot beëindiging van het desbetreffende Kryap BVBA account.
9. E-mail- of berichtvervalsing: vervalsing van een berichtheader, gedeeltelijk of geheel, van enige elektronische transmissie ontstaan of komend via een dienst van Kryap BVBA is een schending van deze AUP.
10. Usenet spamming: Kryap BVBA tolereert geen misbruik van haar netwerk voor het plaatsen van berichten of commerciële advertenties die tegen de regels, FAQ of statuten van een nieuwsgroep of mailinglist ingaan. Commerciële boodschappen die conform de regelementen van een nieuwsgroep of mailinglist zijn of die door de ontvangers specifiek gevraagd worden zijn wel toegestaan.
11. Ongeauthoriseerde toegang: misbruik van de diensten van Kryap BVBA om toegang te krijgen of pogingen daartoe te ondernemen tot accounts van derden is niet toegestaan. Het penetreren van beveiligingen van hardware of software van Kryap BVBA en/of derden is niet toegestaan. Bovenstaande gevallen leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw account ongeacht het feit of er daadwerkelijk schade is aangericht.
12. Inbreuk op copyright of handelsmerken: gebruik van de diensten van Kryap BVBA om op welke manier dan ook zaken te distribueren waar een copyright of handelsmerk op rust of die een patent, bedrijfsgeheim of andere rechten van derden schenden is niet toegestaan. Voorbeelden zijn o.a. het zonder toestemming kopiëren van materiaal met een copyright, de digitalisatie en verspreiding van foto’s uit boeken, magazines en andere bronnen met een copyright en het zonder toestemming verspreiden van software met een copyright.
13. Verzamelen van persoonlijke gegevens: gebruik van de diensten van Kryap BVBA voor het verzamelen van persoonlijke gegevens van derden zonder dat zij daar vanaf weten en daar toestemming voor hebben gegeven.
14. Netwerkverstoringen en andere vijandige activiteiten: gebruik van de diensten van Kryap BVBA voor activiteiten die de mogelijkheid van derden om gebruik te maken van de diensten van Kryap BVBA en/of het Internet vehinderen of verstoren is niet toegestaan. Dit omvat o.a. DoS- en DDoS-aanvallen op systemen van Kryap BVBA en/of derden en andere ongewenste en illegale activiteiten. Misbruik leidt tot onmiddellijke opheffing van uw Kryap BVBA account.
15. Verspreiding van virussen: opzettelijke verspreiding van software die erop gericht is schade toe te brengen aan de systemen, software en data van derden en/of die derden lasting valt en/of bedreigt is verboden en leidt tot onmiddellijke opheffing van uw account.
16. Aansprakelijkheid voor derden: gebruikers van Kryap BVBA zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor activiteiten die derden ondernemen, met gebruikmaking van hun account, die de richtlijnen in deze Acceptable Use Policy overtreden.
17. Schendingen van Kryap BVBA Virtuele Accounts: het is absoluut verboden om op Virtuele Accounts IRC-servers te hosten zonder voorafgaande toestemming. Virtuele server accounts die betrapt worden op het hosten van dergelijk materiaal worden direct afgesloten zonder dat er sprake is van teruggave van vooruitbetaalde bedragen.
18. IRC-netwerken: het is absoluut verboden een IRC-server te hosten die onderdeel is van, of verbonden is met een ander IRC-netwerk of server. Servers die deze regel overtreden zullen onmiddellijk verwijderd worden uit ons netwerk. De server wordt pas weer geactiveerd op het moment dat alle sporen van de IRC-server zijn verwijderd en Kryap BVBA toegang heeft gekregen tot uw server om dat te controleren. Elke server die voor een tweede keer betrapt wordt zal onmiddellijk, maar dan permanent, verwijderd worden.
19. Kryap BVBA.com werkt niet met limieten qua bandbreedte verbruik maar maakt gebruikt van een FUP. FUP staat voor Fair Use Policy, dit betekent dat je onbeperkt kan gamen en hosten zolang het binnen de redelijke limieten blijft. We verwittigen de klant zodra dit gebeurd.
De kosten bij overschijding van de FUP of de harde limiet zijn respectievelijk:
10 gigabyte vooraf – ? 5,00
10 gigabyte achteraf – ? 10,00

SECURITY

U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle misbruik van uw account, zelfs als de ongewenste activiteiten door een vriend, familielid, gast of medewerker werden uitgevoerd. U moet dus de benodigde stappen ondernemen om te voorkomen dat derden ongeautoriseerde toegang krijgen tot uw account. Bovendien mag u niet met uw account proberen toegang te krijgen tot een ander netwerk of andere server zonder toestemming daarvoor te hebben gekregen.
– Uw wachtwoord geeft u toegang tot uw account. Het is uw verantwoordelijkheid uw wachtwoord geheim te houden.
– Het is verboden uw wachtwoord en de toegang tot uw account te delen met anderen. U dient te voorkomen dat anderen uw account gebruiken aangezien u verantwoordelijk bent voor dit gebruik.
– Het is streng verboden te proberen de inloggegevens van een andere gebruiker te achterhalen. Dit kan leiden tot de beëindiging van uw account.
– U moet de benodigde veiligheidsmaatregelen nemen om misbruik van derden van uw account te voorkomen.
– Het is niet toegestaan gebruikersidentificatie of de beveiliging van host, netwerk of account te omzeilen. Dit omvat o.a. het verschaffen van toegang tot data die niet voor u is bedoeld, inloggen op of gebruik maken van een server of account waarvoor u geen expliciete toestemming heeft gekregen of het scannen van de beveiliging van andere netwerken. Het gebruik van of de verspreiding van tools die ontworpen zijn om securitymaatregelen te omzeilen of te doorbreken is verboden. Voorbeelden hiervan zijn o.a. programma’s die wachtwoorden raden, tools die beveiligingen kunnen kraken en tools die netwerken scannen op lekken in de beveiliging.
– Denial of Service (DoS)-aanvallen, Distributed Denial of Service (DDoS)-aanvallen, e-mailbommen en dergelijke zijn niet toegestaan.
– Gebruikers die de beveiliging van systemen of netwerken trachten te omzeilen of doorbreken kunnen strafrechtelijk en civielrechtelijk vervolgd worden. Kryap BVBA zal volledig meewerken met de bevoegde autoriteiten en andere belanghebbenden die dergelijke zaken onderzoeken.

NETWERKPRESTATIES

De accounts van Kryap BVBA delen verschillende voorzieningen. Excessief gebruik of misbruik van deze voorzieningen door een klant kan negatieve gevolgen hebben voor alle andere klanten. Misbruik en gebruik van het netwerk, CPU-tijd, geheugen, schijfruimte en sessies op een manier die een onevenredig beslag leggen op de voorzieningen zijn verboden onder deze AUP en kunnen leiden tot beëindiging van uw account of limitering van deze activiteiten.

RAPPORTEREN VAN OVERTREDINGEN VAN DEZE AUP

Kryap BVBA verzoekt eenieder die gelooft dat er een overtreding van deze AUP heeft plaatsgevonden deze overtreding te melden aan onze abuse-afdeling op info@kryap.com.

Indien mogelijk graag de volgende gegevens meesturen:
– Het IP-adres waarvandaan de vermeende overtreding is begaan
– De datum en het tijdstip van de vermeende overtreding met de tijdzone of het verschil met GMT
– Bewijs van de vermeende overtreding

E-mail met volledige headerinformatie en systeem-logfiles voldoen aan bovenstaand informatieverzoek. Andere situaties vereisen andere methoden voor het leveren van de gevraagde informatie.

Kryap BVBA kan een of meer van de volgende acties ondernemen als gevolg van klachten:
– Geschreven of verbale waarschuwingen
– Stopzetten van de mogelijkheid van het posten in nieuwsgroepen van een lid
– Stopzetten van een account van een lid
– Beëindigen van een account van een lid
– In rekening brengen van administratieve en/of heractiveringskosten
– Schade claimen en juridische stappen ondernemen

AANPASSINGEN VAN DEZE ACCEPTABLE USE POLICY

Kryap BVBA behoudt zich het recht voor deze AUP en/of andere overeenkomsten en voorwaarden te herzien, aan te passen of uit te breiden op enig moment al dan niet met reden, zonder voorafgaande verwittiging

Contacteer Ons